fr en

Algemene voorwaarden

Custopolis-gifts.com

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2023.

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website, Custopolis-gifts.com, en transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende overeenkomsten met betrekking tot uw relatie met ons of producten of diensten die u van ons ontvangt. Als een bepaling van de aanvullende overeenkomsten in strijd is met een bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten.

 1. bindend

 

Door u te registreren bij, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van Custopolis-gifts.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden. Het loutere gebruik van deze website impliceert kennis en aanvaarding van deze voorwaarden. In bepaalde specifieke gevallen kunnen we u ook vragen om deze voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

 

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Website en de gegevens, informatie en andere materialen die worden weergegeven op of toegankelijk zijn via de Website.

3.1 Creative Commons

 

De inhoud van deze site is beschikbaar onder licentie, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Eigendom van derden

 

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen die aan deze website zijn gekoppeld niet. Op producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing. Meningen of materiaal op dergelijke websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke sites. U aanvaardt alle risico’s in verband met het gebruik van deze websites en eventuele gerelateerde diensten van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt en hoe dan ook ontstaan, als gevolg van de bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden.

 

 1. Verantwoord gebruik

 

Door onze website, Custopolis-gifts.com, te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn en voor zover toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende overeenkomsten met ons, toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde online praktijken en industrierichtlijnen. U mag onze website, Custopolis-gifts.com, of onze diensten niet gebruiken om materiaal te gebruiken, publiceren of verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die verzameld zijn op onze website, Custopolis-gifts.com, gebruiken voor direct-marketingactiviteiten; of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website, Custopolis-gifts.com.

 

Het is ten strengste verboden om activiteiten te ondernemen die schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan de website, Custopolis-gifts.com, of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website, Custopolis-gifts.com verstoren.

 

 1. Indienen van ideeën

 

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap of andere informatie in die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst inzake intellectuele eigendom of een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend. Als u deze aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

 

 1. Beëindiging van gebruik

We kunnen, naar eigen goeddunken, de toegang tot de Website, Custopolis-gifts.com of verwante diensten op elk moment tijdelijk of permanent wijzigen of stopzetten. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of het gebruik van de website of enige inhoud die u hebt gedeeld op de website. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling, zelfs niet als bepaalde functies, instellingen en/of inhoud waaraan u hebt bijgedragen of waarop u hebt vertrouwd, permanent verloren gaan. U mag geen maatregelen die de toegang tot onze website beperken omzeilen of proberen te omzeilen.

 

 1. Garanties en aansprakelijkheid

 

Niets in deze paragraaf zal beperken of uitsluiten enige garantie geïmpliceerd door de wet die het onwettig zou zijn te beperken of uit te sluiten. Deze website, Custopolis-gifts.com, en al zijn inhoud worden geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar” en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, juistheid of volledigheid van de inhoud.

 

 Wij garanderen niet dat :

 

De volgende bepalingen in deze paragraaf zijn van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot zaken waarvoor het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van schade voor winstderving of inkomstenderving, verlies of beschadiging van gegevens, software of databases, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) geleden door u of een derde partij als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze website.

 

 1. Bescherming van uw privacy

 

Om toegang te krijgen tot onze website, Custopolis-gifts.com, en/of onze diensten, kan u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en up-to-date is.

We hebben een beleid ontwikkeld om eventuele zorgen over uw privacy aan te pakken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

 

 1. Exportbeperkingen / Wettelijke naleving

 

De toegang tot de website, Custopolis-gifts.com, vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van producten of diensten die verkocht worden op de website, Gifts-custopolis.com, illegaal is, is verboden. Je mag deze website niet gebruiken in strijd met de Belgische exportwetten en -voorschriften.

 

 1. Overdracht

 

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen of uitbesteden aan een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht in strijd met deze paragraaf zal nietig zijn.

 

 1. Schending van deze algemene voorwaarden

 

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze algemene voorwaarden, kunnen wij, indien u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending ongedaan te maken, waaronder het tijdelijk of permanent schorsen van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek om uw toegang tot de website, Custopolis-gifts.com, te blokkeren en/of gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

 

 1. Schadeloosstelling

 

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten in verband met jouw schending van deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

 

 1. Verklaring van afstand

 

Het niet afdwingen van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en een overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie om te beëindigen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om elk van dergelijke bepalingen daarna af te dwingen.

 

 1. Taal

 

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend in het Frans, Nederlands en Engels geïnterpreteerd. Alle kennisgevingen en correspondentie worden uitsluitend in deze talen opgesteld.

 1. Gehele overeenkomst

 

Deze voorwaarden vormen samen met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen u en het gebruik van deze website.

 

 1. Rechtskeuze en jurisdictie

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden. Indien een deel of bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt geacht onder het toepasselijk recht, dan zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat mogelijk is om de bedoeling van deze algemene voorwaarden te verwezenlijken. De overige bepalingen blijven onaangetast.

 

 1. Contactgegevens

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door .

 

Neaxia Beheer

Leuvensesteenweg 46-2

3080 Tervuren

info@neaxiamanagement.com

 1. Downloaden

 

Je kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden in PDF-formaat.